ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosť TRENDY PROJEKT s.r.o. veľmi dôležité. Preto kladieme veľkú váhu na ich ochranu. Týmto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely Vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte, ale aj iné informácie, ktoré pre Vás môžu byť v spojení so spracovaním Vašich osobných údajov dôležité.

V nižšie uvedených ustanoveniach Vám poskytneme podrobné informácie, ktoré sú podstatné preto, aby ste správne pochopili význam udelenia Vášho marketingového súhlasu.

1. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je taký subjekt, ktorý sám alebo spolu s iným stanovuje účely a prostriedky spracovania vašich osobných údajov. Typicky pôjde o spoločnosť, ktorej svoje osobné údaje poskytujete.

Svoj súhlas udeľujete spoločnosti  TRENDY PROJEKT s.r.o., Bratislavská 27/34, 900 24 Veľký Biel, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli S.r.o., vo vložke číslo 110510/B.

2. Spracovanie osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas Vašej návštevy na našich stránkach trendyprojekt.sk,  sú od 25.05.2018, vrátane, sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

3. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov na základe Vášho marketingového súhlasu je:

– ponúkať produkty a služby poskytované spoločnosťou TRENDY PROJEKT s.r.o. aj prostredníctvom spolupracujúcich tretích strán;

– marketingové spracovanie osobných údajov – spracovanie osobných údajov, ktoré predchádza samotnému použitiu informácií. Pod tým si môžete predstaviť štatistické a matematické analýzy s cieľom získať náhľad do správania klienta a odhadnúť jeho budúce správanie či obchodný potenciál, ďalej profilovanie klienta, rôzne segmentácie, reporting a pod. Spracovanie môže byť tak manuálne, ako aj automatizované;

– vykonávať analýzu a profilovanie s cieľom prispôsobiť ponuku služieb Vašim potrebám.

Právny základ takéhoto spracovania osobných údajov tvorí súhlas, ktorý sme od Vás získali.

Kontaktovať Vás môžeme s cieľom doručovania bonusov, marketingových článkov a informácií, poskytovania noviniek, prieskumu spokojnosti a poďakovania či priania (k meninám, na Vianoce alebo do nového roku).

Na komunikáciu používame:

– elektronickú poštu
– telefonické hovory
– SMS
– poštové služby
– reklamné oznamy na internetových stránkach alebo aplikáciách

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, video a dokumenty zadarmo,  pod.

Odporúčania na služby a produkty

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše služby a produkty uverejňujeme len na základe Vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom Vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s Vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, Vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a Vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o Vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez Vášho výslovného súhlasu.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z Vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa Vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť Vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o Váš osobný údaj. Na základe Vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si Vás delíme do záujmových skupín.

Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre Vás to má tú výhodu, že Vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému Vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu Vašich záujmov. Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: info@trendyprojekt.com a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty.

Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo Vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

4. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

V tejto časti sú opísané kategórie spracovávaných osobných údajov vrátane príkladov a účelov spracovania:

– Základné identifikačné údaje

Vaše krstné meno a priezvisko, u podnikateľa obchodná firma, IČO a sídlo, aby sme Vás správne identifikovali.

– Kontaktné údaje

Telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, prípadne poštová adresa, aby sme s Vami mohli komunikovať.

Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

5. Príjemcovia alebo sprostredkovatelia osobných údajov

Garantom ochrany a riadneho spracovania Vašich osobných údajov na marketingové účely je podľa zákona správca týchto údajov. Správcovia či spoloční správcovia môžu na spracovanie údajov využiť spracovateľa.

Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť WebHouse, s.r.o., IČO: 36743852, Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovenská republika, s ktorou bude od 25.05.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany Vašich údajov.

Účtovnícke služby máme zabezpečené s externou účtovníckou spoločnosťou ROVES s. r. o., IČO: 35680938, Hviezdoslavova 3, 821 06 Bratislava, s ktorou je od 25.05.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany Vašich údajov.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú Vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení – viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Gdrive (cloudové služby) 

Google Ads

Google Analytics

Smartemailing (e-mail marketing)

6. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a Vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

7. Obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uchovávané

Marketingový súhlas udeľujete spoločnosti TRENDY PROJEKT len raz a zostáva v platnosti a účinnosti počas trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 5 rokov alebo dovtedy, kým súhlas odvoláte.

V prípade, že sa naším klientom nestanete (t. j. nebude založený zmluvný vzťah), bude Váš súhlas platiť 5 rokov od jeho udelenia. Po skončení platnosti a účinnosti súhlasu budú Vaše osobné údaje vymazané alebo spracovávané iba v rozsahu a na účely, na ktoré nie je podľa právnych predpisov nutný súhlas.

Keď nakladáme s osobnými údajmi, uplatňujeme zásadu minimalizácie, čo znamená, že hneď ako lehota, počas ktorej máme povinnosť uchovávať Vaše osobné údaje, uplynie, dôjde v našich databázach a informačných systémov k anonymizácii Vašich osobných údajov.

8. Práva subjektu údajov

Máte voči nám právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ich zmeny, výmazy alebo obmedzenia ich spracovania a odovzdávania.

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Gottgeiselová, e-mail: info@trendyprojekt.sk

Pre prípad, keď sú Vaše údaje spracovávané na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať v rozsahu, v ktorom bol udelený, bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania v čase platnosti pred týmto odvolaním.

Ste oprávnení vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu a automatizovanému spracovaniu.

Marketingový súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: info@trendyprojekt.sk.

V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje na marketingové účely, a to ani na základe prípadne skôr udelených marketingových súhlasov alebo prípadných špecifických marketingových súhlasov. Tieto prípadné ďalšie marketingové súhlasy teda takisto budeme považovať za odvolané.

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak Vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, Vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme Vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ Vám na Vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) Vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Všetky Vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Ak zistíte alebo sa budete domnievať, že Vaše osobné údaje aj naďalej spracovávame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo platnou legislatívou, máte právo požadovať vysvetlenie alebo máte právo podať sťažnosť na dohľadový orgán – Úrad na ochranu osobných údajov.

9. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň Vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme Vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10. Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme Vás emailom.

Tieto podmienky sú platné od 23.5.2018